Algemene Voorwaarden

Het bezoeken van deze website impliceert uw bevestiging van het feit dat u deze bepalingen heeft gelezen, begrepen en aanvaard.

Aansprakelijkheid en disclaimer

De auteur van deze website geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijwerken van de informatie op de website. Ook wijst hij iedere aansprakelijkheid van de hand voor de inhoud van de bladzijden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruik, of voortvloeiend uit een beslissing of een actie getroffen op basis van de informatie opgenomen in deze bladzijden.

De aanwezige informatie wordt regelmatig aangepast, evenwel zonder voorafgaande verwittiging.

Links naar andere websites die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, zijn evenwel puur informatief en wij kunnen niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Indien enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

Verspreiding van informatie

De gegevens op deze site hebben een louter informatief karakter en het is geenszins de bedoeling om ze te verspreiden in enige jurisdictie waar zulks verboden of gelimiteerd zou zijn. Gebruikers dienen zich van het bestaan van dergelijke beperkingen te vergewissen en overeenkomstig te handelen.

Klachten

De gebruiker die de informatie op deze bladzijden raadpleegt, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via het systeem beschikbaar gestelde informatie.

Risico's

De gebruiker die de informatie op deze bladzijden raadpleegt stemt ermee in alle risico's die aan het gebruik van het systeem verbonden zijn op zich te nemen (en verzaakt op alle klacht) met inbegrip van het risico dat computers, software of gegevens worden beschadigd door een of ander virus dat via het systeem of als gevolg van deze raadpleging.

Copyright

Niets van deze site mag worden gekopieerd of verwerkt onder welke vorm dan ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van eigenaar. Evenmin de programmatie, scripting en layout mag worden gebruikt zonder toestemming van de eigenaar van de website.

Gebruik

Het is verboden gebruik te maken van deze website voor elke activiteit die tot gevolg heeft onwettig toegang te verkrijgen tot de gegevens van de aangesloten netwerken; de werking van deze website te schaden of het gebruik of het prestatievermogen voor andere gebruikers in gevaar te brengen.