Privacybeleid

Informatie over de persoonlijke gegevens

Voor de behandeling van de gegevens vernoemd in het artikel 2 van de huidige informatienota, worden Uw gegevens beheerd conform het EU reglement nr 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 evenals de bepalingen inzake het beroepsgeheim.

1.    1.Aard van de gegevens

a.     Leden

                                               i.     Uw identiteit- en contactgegevens

                                             ii.     Uw bankgegevens

                                           iii.     Gegevens inzake uw voertuig

                                            iv.     Gegevens inzake uw activiteiten

b.     Klanten

                                               i.     Uw identiteit- en contactgegevens

                                             ii.     De contact- en bankgegevens van uw bedrijf, vereniging of instelling

                                           iii.     Gegevens inzake de activiteiten van uw bedrijf, vereniging of instelling, verzamelde om de uitvoering van de afgesproken opdracht met de vzw Belgian Senior Consultants - Brussel te verzekeren

2.    2. Doel van de verwerking van de gegevens

a.     Leden: het beheer van de toewijzing van de projecten, de inning van de

bijdragen, alsook de verzekeringsdekking van de leden.

b.     Klanten : de volledige uitvoering van de afgesproken opdracht met de vzw Belgian Senior Consultants - Brussel te verzekeren.

3.    3. Ontvangers van de gegevens

a.     Leden : de gegevens zijn enkel voorbehouden voor de leden en voor de     verzekeringsmaatschappij.

b.     Klanten :de gegevens zijn voorbehouden voor de leden die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, deze gebonden zijnde aan het beroepsgeheim.

4.    4. Basis van de verwerking van de gegevens

a.     Leden: de toestemming is gebaseerd op de statuten en het beheer van de vzw  Belgian Senior Consultants - Brussel.

b.     Klanten: de toestemming voor de natuurlijke personen of de overeenkomst voor de rechtspersonen is gebaseerd op de uitvoering van de afgesproken opdracht met de vzw Belgian Senior Consultants - Brussel.

5.    5. Duurtijd van de bewaring van de gegevens

a.     Leden : de gegevens worden gearchiveerd bij ontslag, uitsluiting of overlijden  van een lid.

b.     Klanten : de gegevens worden gearchiveerd bij de beëindiging van het project en na betaling van alle prestaties.

 

6.    6. Doorzichtigheid van de informatie en van de communicatie

De vzw Belgian Senior Consultants - Brussel zet zich in om alle vragen naar informatie te beantwoorden en dit volgens de bepalingen van de Algemene Verordening van de Gegevensbescherming en in eerbied van de bepalingen van het huidige reglement. Vragen moeten gericht worden aan de Afgevaardigde ter Bescherming van de Persoonlijke gegevens.

7.    7. Recht tot toegang, tot rechtzetting, verplichting tot notificatie

a.     Leden : de leden, die een rechtstreekse toegang hebben tot hun gegevens, kunnen aan de Afgevaardigde ter Bescherming van de Persoonlijke gegevens een rechtzetting vragen en de aanpassingen nakijken.

b.     Klanten : de klanten kunnen hun vragen aan de verantwoordelijke van de opdracht stellen, hij zal aan de Afgevaardigde ter Bescherming van de Persoonlijke gegevens deze doorsturen of desnoods zich rechtstreeks tot hem wenden.

8.    8. Recht op uitwissing en tot terugtrekking van de goedkeuring

Het is onmogelijk om opnamens uit te wissen zonder het beheer van de vereniging en de uitvoering van de projecten te schaden. Evenzeer is het onmogelijk om de toestemming of de overeenkomst terug te trekken. Overeenkomstig :

a.     Leden : indien een lid één dezer items aanvraagt wordt hij als ontslagnemend beschouwd.

b.      Klanten :  indien een klant één dezer items aanvraagt zal er beschouwd worden dat eenzijdig de uitvoering van de opdracht stop gezet wordt.

9. Relaties met de controle instantie en zijn personeel in geval van schending van degegevens : als  een toestand, voorzien in de Algemene Verordening van de Gegevensbescherming of de bepalingen inzake het beroepsgeheim zich zou voordoen, zal de vzw Belgian Senior Consultants - Brussel alle voorzieningen treffen om zich te schikken naar de verplichtingen voorzien in de genoemd Verordening of in de vermelde bepalingen.

 

10  10. Recht tot klachten

Bij een klacht moet men zich wenden tot de instantie voorzien in de Wet.

 

11  11. Verantwoordelijke voor het beheer

De Afgevaardigde ter Bescherming van de Persoonlijke gegevens, vzw Belgian Senior Consultants - Brussel, Calabrïelaan 54 B 2 - 1200 Brussel (02 219 50 08, mail@bscbru.be).

Coordinaten

Belgian Senior Consultants Brussel VZW
Voorzitter : Philippe Hanssens
Nr onderneming : BE 0-086-649-128                  
Sociale zetel : Calabrïelaan 54 B 2  - 1200 Brussel
Telephoon : (+32) 02 219 50 08   
E-mail : mail@bscbru.be